Wdrożenie procesu zarządzania kryzysowego w organizacji

Opis szkolenia

Program szkolenia
Wariant 1
 • Wprowadzenie: kryzys
  • Definicja
  • Determinanty
  • Źródła
  • Prewencja kryzysowa
  • Sieć uwarunkowań
  • Najczęstsze błędy popełniane w sytuacji kryzysowej
 • Omówienie międzynarodowych standardów i krajowych wymagań prawnych w zakresie zarządzania kryzysowego
  • ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements
  • ISO 22313:2012 Societal security – Business continuity management systems – Guidance
  • ISO 22320:2011 Societal security – Emergency management – Requirements for incident response
  • ISO 22398:2013 Societal security – Guidelines for exercises
  • ISO/PAS 22399:2007 Societal security – Guideline for incident preparedness and operational continuity management
  • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2007r. nr 89 poz. 590, z późn. zm.) w zakresie istotnym dla zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie.
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
  • Procedury zarządzania w sytuacji kryzysowej
  • Konstruowanie Sztabu Kryzysowego i działanie w fazach kryzysu
  • Budowanie scenariuszy i symulacji kryzysu
 • Komunikacja w sytuacji kryzysowej
  • Opracowanie planu komunikacji (w tym identyfikowanie grup docelowych i definiowanie komunikatów – przekazu dla różnych zdarzeń kryzysowych)
  • Prezentacja jednoznacznego stanowiska organizacji (komunikacja z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, w tym z mediami)
 • Działania pokryzysowe
  • Działania pokryzysowe, opracowanie raportów pokryzysowych
  • Działania korekcyjne i zapobiegawcze (prewencyjne)
 • Ćwiczenie i testowanie procedur zarządzania kryzysowego
  • Metody testowania procedur
   • Sposoby zwiększenia zdolności odtworzeniowej organizacji dzięki testowaniu procedur
   • Rodzaje i sposoby wykonania testów procedur
   • Opracowanie programu testów procedur
 • Ocena efektywności rozwiązań w obszarze zarządzania kryzysowego
  • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
   • Ocena procedur w zakresie zarządzania kryzysowego
  • Audyt wewnętrzny
   • Zakres audytów w ramach procesu
   • Wdrożenie rejestru audytów i testów na potrzeby weryfikacji statusu wdrożenia rozwiązań w obszarze zarządzania kryzysowego
  • Przeglądy zarządcze
   • Przeglądy cykliczne oraz te po incydentach i zdarzeniach kryzysowych w organizacji (realizacja działań zapobiegawczych)
   • Zasady wykonania przeglądów zdarzeń
 • Doskonalenie rozwiązań w obszarze zarządzania kryzysowego
  • Identyfikacja niezgodności i działań korygujących
  • Działania związane z ciągłym doskonaleniem
   • Stałe doskonalenie rozwiązań w obszarze zarządzania kryzysowego
   • Monitorowanie trendów i zagrożeń
   • Pomiar efektywności rozwiązań zapasowych
   • Możliwość skalowania rozwiązań zapasowych
  • Omówienie zasad zarządzania zmianą oraz aktualizacji dokumentacji procedur zarządzania kryzysowego
Warsztaty - Gra symulacyjna przeprowadzona w oparciu o istniejące w Spółce procedury zarządzania kryzysowego:
 • Ćwiczenia w oparciu o studium przypadku lub hipotetyczne sytuacje kryzysowe opracowane przez trenera we współpracy z Zamawiającym (np. sytuacje dotyczące kwestii technicznych związanych ze świadczonymi usługami, bezpieczeństwa pasażerów oraz wizerunku Spółki). W grach symulacyjnych poszczególne osoby będą musiały wejść w swoje role i realizować zadania, jak w realnej sytuacji kryzysowej.
 • Ocena istniejących rozwiązań organizacyjnych, technicznych i proceduralnych w obszarze zarządzania kryzysowego w Spółce przeprowadzona na podstawie obserwacji z warsztatów, a także weryfikacji:
  • kompletności struktury i organizacji Sztabu Kryzysowego oraz obszarów wspomagających,
  • poprawności i kompletności Instrukcji zarządzania incydentami bezpieczeństwa,
  • wdrożonych zasad komunikacji z Kierownictwem, pracownikami Spółki, klientami oraz dostawcami usług,
  • procedur awaryjnych członków Sztabu Kryzysowego,
  • kompletności listy krytycznych zasobów na potrzeby pracy w trybie kryzysowym, kompletności list kontaktowych i powiadamiania.
Wariant 2
 • Audyt otwierający prace, podczas którego zostaną zweryfikowane następując zagadnienia
  • Analiza specyfiki i kontekstu zarządzania kryzysowego w BASF
   • Definicja sytuacji kryzysowej i wymagania Grupy BASF
   • Informacja o dotychczasowych sytuacjach kryzysowych i ich źródle
   • Funkcjonujące procesy i wyniki dotychczasowego zarządzania ryzykiem w Spółce
   • Zidentyfikowane najczęstsze błędy popełniane w sytuacji kryzysowej
   • Funkcjonujące procesy prewencji kryzysowej
   • Analiza istniejącego programu ubezpieczeniowego pod kątem posiadanych polis w zakresie Business Interruption dla całej Spółki lub poszczególnych jej zakładów
   • Weryfikacja istniejących raportów dot. zgodności Spółki z wymaganiami polskiego prawa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem firm z branży chemicznej i produkcyjnej
  • Zarządzanie sytuacją kryzysową
   • Procedury zarządzania w sytuacji kryzysowej
   • Podział ról i kompetencji osób w Sztabie Kryzysowym i zasady jego działania w fazach kryzysu
   • Zdefiniowane w Spółce scenariusze kryzysu
   • Powiązania procesu zarzadzania kryzysowego z innymi istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa Spółki procesami, (w tym m.in. ochrona środowiska, zarządzanie jakością, bezpieczeństwem informacji oraz ICT, ciągłością działania, etc.)
   • Automatyczne narzędzia wspierające monitorowanie, wykrywanie oraz obsługę incydentów i sytuacji kryzysowych w Spółce
   • Organizacja i wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Spółki
  • Zarządzanie komunikacją i wizerunkiem Spółki w sytuacji kryzysowej
   • Planu komunikacji (w tym zidentyfikowane grupy docelowych i komunikaty – przekazu dla różnych zdarzeń kryzysowych)
   • Funkcjonujące zasady zarządzania komunikacją z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, w tym z mediami
   • Automatyczne narzędzia wspierające monitorowanie otoczenia (Internet, media tradycyjne, kontrahenci) w sytuacjach kryzysowych
   • Automatyczne narzędzia wspierające komunikację w czasie incydentów i sytuacji kryzysowych w Spółce
  • Realizowane działania pokryzysowe
   • Rodzaje i zakres opracowywanych raportów pokryzysowych
   • Podejmowane działania korekcyjne i zapobiegawcze (prewencyjne)
  • Realizowane ćwiczenia, testowanie i szkolenia z procedur oraz rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego
   • Realizowane działania dot. zwiększenia zdolności odtworzeniowej organizacji (w tym zrealizowane szkolenia)
   • Rodzaje i sposoby wykonania testów procedur
   • Wdrożony programu testów
   • Funkcjonujący program szkoleń w zakresie bezpieczeństwa (uwzględniający analizy potrzeb szkoleniowych, rejestr odbytych szkoleń, ewaluacje pracowników po szkoleniach)
  • Realizowane działania w zakresie oceny efektywności rozwiązań w obszarze zarządzania kryzysowego
   • Zasady monitorowanie, pomiary, analiza i ocena zdarzeń kryzysowych
   • Zakres planowanych i realizowanych audytów procesu
   • Rejestr audytów i testów rozwiązań w obszarze zarządzania kryzysowego
   • Cykliczne przeglądy zarządcze oraz te operacyjne (po incydentach i zdarzeniach kryzysowych w organizacji)
   • Zasady wykonania przeglądów zdarzeń
  • Przygotowanie raportu z podsumowanie wyników audytu
   • Ocena poziomu dojrzałości Spółki w zakresie zarządzania kryzysowego w odniesieniu do wybranych Spółek z branży
   • Rekomendacje niezbędnych do podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego
    • Zmiany w istniejących lub wdrożenie brakujących procedur
    • Inwestycje w zakresie brakujących zabezpieczeń, w tym wdrożenie narzędzi automatyzujących zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
    • Plan brakujących szkoleń, testów i pozostałych działań w zakresie weryfikacji efektywności procesu zarządzania kryzysowego
   • Plan operacjonalizacji (działań) niezbędnych do uruchomienia procesu zarządzania kryzysowego w Spółce, do zatwierdzenia przez Kierownictwo Spółki, w tym:
    • Harmonogram prac
    • Planowane koszty
    • Zaangażowane jednostki organizacyjne
   • Realizacja prac operacyjnych związanych z uruchomieniem procesu zarządzania kryzysowego w Spółce w oparciu o zagadnienia opisane w punkcie I oraz zatwierdzone przez Kierownictwo Spółki materiały z punktu II.3
Co zyskujesz?
dostosowanie do specyfiki Klienta
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Zarządzanie zespołem w kryzysie - aspekt ludzki w zarządzaniu ciągłością działania
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 j.t.z późn. zm.)
Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od RESILIA Sp. z o.o. (RESILIA) informacji dotyczących oferty RESILIA drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205, 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205 , 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.
Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 j.t.z późn. zm.)

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od RESILIA Sp. z o.o. (RESILIA) informacji dotyczących oferty RESILIA drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205, 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205 , 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej  Polityce przetwarzania danych osobowych.