Polityka prywatności strony internetowej www.resilia.pl (w tym cookies)

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.resilia.pl (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa w szczególności warunki korzystania ze strony internetowej www.resilia.pl przez osoby ją odwiedzające (dalej jako: „Użytkownik”), zasady przetwarzania danych osobowych oraz kwestie plików Cookies wykorzystywanych na stronie internetowej www.resilia.pl.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej www.resilia.pl.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Resilia Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43 lok. 205, 00-680 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379789, NIP 5222972858, REGON 142839818, o kapitale zakładowym w wysokości 12.000,00 zł (dalej jako: „Administrator”).

1.3. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Administrator zaleca ustawienie minimalnie rozdzielczości ekranu 1024×768.

1.4. Dane osobowe korzystających ze strony internetowej www.resilia.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, jeśli jest to konieczne dla skorzystania ze strony internetowej www.resilia.pl lub usług świadczonych za jej pośrednictwem.

2.2. Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej www.resilia.pl.

2.3. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora określone zostały poniżej.

2.3.1. Dane osobowe w zakresie imienia oraz adresu email, osoby, która zapisała się do newslettera, będą przetwarzane w celu:

a) świadczenia na jej rzecz usługi wysyłki newslettera (który może zawierać informacje handlowe (marketingowe) o produktach i usługach Administratora) na podany przez tą osobę adres email – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usługi wysyłki newslettera), której osoba, która zapisała się do newslettera jest stroną;
b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która zapisała się do newslettera a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

2.3.2. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, numery telefonu osoby, która skorzystała z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.resilia.pl, będą przetwarzane w celu:

a) obsługi przesłanego zapytania i komunikacji z tą osobą w związku z jej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy osobą, która skorzystała z formularza kontaktowego a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

2.3.3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, numery telefonu osoby, która skontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora dostępnego na stronie internetowej www.resilia.pl, będą przetwarzane w celu:

a) obsługi przesłanego zapytania i komunikacji z tą osobą w związku z jej wiadomością przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy osobą, która skontaktowała się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

2.3.4. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, nr telefonu, osoby, która korzysta z usług w zakresie szkoleń lub webinarów, będą przetwarzane w celu:

a) zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usługi w zakresie szkoleń lub webinarów i wykonania tej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;
b) dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
c) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która zapisała się do newslettera a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

2.3.5. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, nr telefonu, osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzane ich danych w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych, będą przetwarzane w celu:

a) marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która zapisała się do newslettera a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

2.3.6. Dane osobowe Użytkownika strony internetowej www.resilia.pl pozyskane przy pomocy plików Cookies, będą przetwarzane w celu:

a) umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony www.resilia.pl i funkcjonalności na niej dostępnych –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;
b) wykonywania przy użyciu Google Analytics pomiarów interakcji Użytkowników ze stroną internetową www.resilia.pl i ustalania skąd pochodzą jej Użytkownicy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
c) zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.resilia.pl oraz pomagają w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości oraz jak reagują na działania marketingowe i remarketingowe/ do pomiaru skuteczności kampanii marketingowych i remarketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
d) działalności marketingowej i remarketingowej przy użyciu Google Ads, Facebook, Facebook Pixel, LinkedIn, LinkedIn Pixel mającej na celu prezentowanie Użytkownikowi spersonalizowanych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym preferencjom, zainteresowaniom i potrzebom (w tym profilowanie) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
e) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Użytkownikiem strony internetowej www.resilia.pl a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

2.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w każdorazowo określonym zakresie jest ono niezbędne do skorzystania z wybranych przez Użytkownika usług świadczonych przez Administratora (niepodanie odpowiednich danych skutkuje brakiem możliwości wykonania usług przez Administratora).

2.5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 2.3.) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

2.6. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.

2.7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, księgowe.

2.8. Dane osobowe osób biorących udział w szkoleniach współorganizowanych przez Professional Evaluation and Certification Board, 336-6683 Jean Talon St E Montreal QC H1S 0A5 Kaanada (dalej: PECB) będą udostępniane PECB w celu wykonania umowy o świadczenie usług polegających na udziale w Szkoleniu współorganizowanym przez PECB – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której dana osoba jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy. Po udostępnieniu danych osobowych, niezależnym administratorem danych osobowych będzie również PECB. Administrator nie jest przedstawicielem PECB na terenie Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 27 RODO. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych przez PECB można znaleźć tutaj.

2.9. W sytuacjach, gdy wymaga tego obowiązujące prawo, w tym np. jeśli Administrator będzie chciał kierować do Użytkownika treści marketingowe dotyczące produktów lub usług Administratora lub jego partnerów, Administrator może zwracać się z prośbą o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na udzielenie innych zgód wymaganych przez przepisy prawa. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Administrator może w szczególności zapytać o zgodę na wyświetlanie Użytkownikowi informacji o produktach i usługach dostosowanych do indywidualnych preferencji Użytkownika. Przetwarzanie danych Użytkownika w powyższym celu będzie wiązało się z wykorzystaniem profilowania (analizy) danych osobowych Użytkownika. Gdy Użytkownik wyrazi zgodę na profilowanie (analizę) jego danych osobowych, to Administrator będzie podejmował wobec niego decyzje w sposób zautomatyzowany (tj. bez wpływu człowieka) w następstwie profilowania. Powyższe decyzje będą dotyczyły rodzaju działań marketingowych prowadzonych przez Administratora wobec Użytkownika (np. rodzaju reklam wyświetlanych Użytkownikowi przez Administratora). Decyzje będą podejmowane na podstawie analizy (oceny) następujących kategorii danych osobowych: informacji odnoszących się do sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej www.resilia.pl (w tym informacji dotyczące produktów lub usług, które zainteresowały Użytkownika) oraz informacje zgromadzone w plikach Cookies. Decyzje będą podejmowane w wyniku profilowania powyższych danych osobowych (tj. automatycznej analizy preferencji Użytkownika). Oznacza to, że Administrator dokona w sposób zautomatyzowany analizy danych osobowych Użytkownika w celu ustalenia jego preferencji, w szczególności oceny, które z produktów lub usług Administratora lub jego partnerów, mogą być dla Użytkownika atrakcyjne. Po ustaleniu takich preferencji, Administrator może prowadzić działania marketingowe (np. wyświetlać reklamy) dostosowane do preferencji Użytkownika. W innym zakresie wobec osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

2.10. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi lub usług dostarczanych przez podmioty trzecie i wykorzystywaniem plików Cookies tych podmiotów, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, a w szczególności do Facebook, LinkedIn, Google Adsense, Google Analytics, Google reCAPTCHA, YouTube, HubSpot, MailOptin, Polylang, Yandex Metrica.

2.11. Administrator może przekazywać dane osobowe do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W szczególności do przekazanie danych osobowych poza EOG (do Kanady) będzie dochodziło w związku z udostępnieniem danych osób biorących udział w szkoleniach współorganizowanych przez PECB, zgodnie z pkt. 2.8. powyżej. Do przekazanie danych osobowych poza EOG (do Stanów Zjednoczonych) będzie dochodziło również w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi lub usług dostarczanych przez podmioty trzecie i wykorzystywaniem plików Cookies tych podmiotów, zgodnie z pkt. 2.9. i 2.10. powyżej.
W sytuacji, gdy Administrator przekazuje dane osobowe do takich krajów, Administrator dokonuje tego
na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.

2.12. Więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Administratorem.

2.13. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

2.14. Administrator może publikować na stronie internetowej www.resilia.pl informacje handlowe, bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) (dalej jako: „Cookies”) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane oraz przechowywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową www.resilia.pl. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies znajdują się m.in. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647.

3.2. Co do zasady pliki Cookies same w sobie nie stanowią danych osobowych, jednak pewne informacje przechowywane w plikach Cookies (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji związanych udostępnianiem Użytkownikowi strony internetowej www.resilia.pl, o których mowa poniżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W sytuacji gdy dane gromadzone przy użyciu plików Cookies stanowią dane osobowe, Administrator przetwarza je wyłącznie na podstawach prawnych przewidzianych w RODO, o czym mowa w pkt 2.3. powyżej.

3.3. W ramach strony internetowej www.resilia.pl są wykorzystywane następujące pliki Cookies:

3.3.1. pliki Cookies Administratora:

a) sesyjne – są plikami tymczasowymi, pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej, opuszczenia stron internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies
lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika w przeglądarce internetowej;

3.3.2. pliki Cookies podmiotów trzecich.

3.4. Administrator może przetwarzać dane (w tym dane osobowe) zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.resilia.pl w następujących celach:

3.4.1. umożliwienia Administratorowi administrowania stroną internetową www.resilia.pl, w szczególności poprzez zbieranie danych w postaci logów serwera;

3.4.2. uwierzytelnienia Użytkownika strony internetowej www.resilia.pl;

3.4.3. weryfikacji, czy Użytkownik widział wyskakujące okienko (tzw. Pop-up) i kiedy ponownie wyświetlić wyskakujące okienko dotyczące ustawień;

3.4.4. prowadzenia działań marketingowych (w tym remarketingu), w szczególności w celu prezentowania Użytkownikowi wyłącznie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym preferencjom, zainteresowaniom i potrzebom (w tym profilowania);

3.4.5. pomiarów interakcji Użytkowników ze stroną internetową www.resilia.pl i ustalania skąd pochodzą jej Użytkownicy;

3.4.6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.resilia.pl, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3.4.7. rozwoju strony internetowej www.resilia.pl, w tym optymalizacja jej funkcjonalności pod kątem zachowań Użytkowników;

3.5. Każdorazowe odwiedzanie strony internetowej www.resilia.pl jest związane z przesyłaniem zapytania do serwera, na którym umieszczona jest ta strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi serwera zawierają m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas zdarzenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Informacje te są zapisywane i przechowywane na serwerze, z którego korzysta Administrator. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej www.resilia.pl i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą jako pomoc do administrowania stroną www.resilia.pl, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

3.6. Pliki Cookies wykorzystywane na stronie internetowej www.resilia.pl (rodzaj -> opis -> czas wygaśnięcia):

3.7. Na stronie internetowej www.resilia.pl wykorzystywane są pliki Cookies podmiotów trzecich, tj. pliki Cookies funkcjonujące w ramach strony internetowej www.resilia.pl i wykorzystywane przez podmioty trzecie (partnerów), z których usług Administrator korzysta, aby wspierać i koordynować funkcjonalności strony internetowej www.resilia.pl. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być w szczególności przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. Podmioty trzecie wykorzystują zgromadzone informacje w celu współpracy z Administratorem, jednakże mogą korzystać z nich także dla swoich własnych celów. Zgromadzone dane mogą zawierać informacje mówiące, w jaki sposób Użytkownik używasz stron internetowych podmiotów trzecich i mogą zezwalać im na rozpoznawanie ich użytkowników. Więcej informacji na temat plików Cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

3.8. Administrator korzysta z usług następujących podmiotów trzecich, które stosują pliki Cookies na stronie internetowej www.resilia.pl (aby dowiedzieć się więcej należy kliknąć w nazwę podmiotu):

Yandex Metrica

Statystyki, Funkcjonalne

Używanie

Używamy Yandex Metrica dla statystyki strony internetowej. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Yandex Metrica Privacy Statement.

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
śledzenie i zapis identyfikacji użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zachowanie unikalnego ID użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zapis pierwszej wizyty
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis zmiennych dynamicznych przeglądarki

MailOptin

Cel w toku sprawdzania

Używanie

Używamy MailOptin dla automatyzacja marketingowa (automatyczny marketing mailowy). Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja

Facebook

Marketing/śledzenie, Funkcjonalne

Używanie

Używamy Facebook dla wyświetlanie ostatnich postów w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Facebook Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Store and track interaction
Nazwa
Wygaśnięcie
3 miesiące
Funkcja
Zapis i śledzenie wizyt między stronami
Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zapis ostatniej wizyty
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zapis danych konta
Nazwa
Wygaśnięcie
3 miesiące
Funkcja
Zachowywanie unikalnego ID sesji
Nazwa
Wygaśnięcie
3 miesiące
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Zachowywanie zalogowania użytkowników
Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Dostarczanie zapobiegania oszustwom
Nazwa
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
Zachowanie unikalnego ID użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zapis informacji o przeglądarce
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zapis danych konta

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
1 tydzień
Funkcja
Określanie rozdzielczości ekranu
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Dostarczanie zapobiegania oszustwom
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zapis i śledzenie czy karta jest aktywna

Google reCAPTCHA

Funkcjonalne, Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy Google reCAPTCHA dla zapobieganie spamowi. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
6 miesięcy
Funkcja
Dostarczanie ochrony przed spamem

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów

WordPress

Funkcjonalne

Używanie

Używamy WordPress dla rozwój strony internetowej. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Sprawdzanie czy można umieszczać cookies
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zapis preferencji językowych
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Przechowywanie preferencji użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Przechowywanie preferencji użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zachowywanie zalogowania użytkowników

HubSpot

Marketing/śledzenie, Statystyki, Funkcjonalne, Preferencje

Używanie

Używamy HubSpot dla automatyzacja marketingowa (automatyczny marketing mailowy). Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj HubSpot Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
13 miesięcy
Funkcja
śledzenie i zapis identyfikacji użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
13 miesięcy
Funkcja
Zachowywanie czasu wizyty

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zachowywanie unikalnego ID sesji

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
30 minut
Funkcja
Zapis anonimowych statystyk
Nazwa
Wygaśnięcie
6 miesięcy
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
2 tygodnie
Funkcja
Zachowywanie zalogowania użytkowników
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zapisywanie ID i sesji testów A/B
Nazwa
Wygaśnięcie
6 miesięcy
Funkcja
Zapis żądania "Do Not Track"

Preferencje

Nazwa
Wygaśnięcie
13 miesięcy
Funkcja
Zapis informacji o przeglądarce
Nazwa
Wygaśnięcie
1 tydzień
Funkcja
Zachowywanie zalogowania użytkowników
Nazwa
Wygaśnięcie
30 minut
Funkcja
Zapis czy wiadomosć została wyświetlona

Google Adsense

Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy Google Adsense dla wyświetlanie reklam. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Adsense Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis i śledzenie konwersji
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania

Google Analytics

Statystyki

Używanie

Używamy Google Analytics dla statystyki strony internetowej. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
Wygaśnięcie
1 dzień
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

Polylang

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Polylang dla zarządzanie tłumaczeniami. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis preferencji językowych

LinkedIn

Funkcjonalne, Marketing/śledzenie, Statystyki, Preferencje

Używanie

Używamy LinkedIn dla wyświetlanie ostatnich postów w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj LinkedIn Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Możliwość równoważenia obciążenia
Nazwa
Wygaśnięcie
6 miesięcy
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
10 lat
Funkcja
Przechowywanie preferencji dot. prywatności

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
Zapis i śledzenie wizyt między stronami
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
śledzenie i zapis identyfikacji użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
1 miesiąc
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
śledzenie i zapis identyfikacji użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
śledzenie i zapis identyfikacji użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
Zapis i śledzenie wizyt między stronami

Preferencje

Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zapis czy wiadomosć została wyświetlona
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zapis informacji o przeglądarce
Nazwa
Wygaśnięcie
1 dzień
Funkcja
Możliwość równoważenia obciążenia
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zachowywanie zalogowania użytkowników

Complianz

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Complianz dla zarządzanie zgodami cookies. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Complianz Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis ID zaakceptowanej zgody na cookies
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Store if the cookie banner has been dismissed

YouTube

Marketing/śledzenie, Funkcjonalne

Używanie

Używamy YouTube dla wyświetlanie filmów. Dowiedz się więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj YouTube Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Przechowywanie danych o lokalizacji
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Store and track interaction
Nazwa
Wygaśnięcie
8 miesięcy
Funkcja
Przechowywanie preferencji użytkownika

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
6 miesięcy
Funkcja
Szacowanie przepustowości

Różne

Statystyki

Używanie

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis zmiennych dynamicznych przeglądarki

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
popup-14416-seen
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
of.disableKeyupEventListener
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
version
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
resilia_cookies_accepted
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
popup-5201-seen
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
tag_manager.Clipboard
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_ym_afr:i
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
popup-19339-seen
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_ym_wv2rf:85447897:0
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
tag_manager.TidyPreview
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
popup-19336-seen
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
of.cookiesSupported
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
of.useCookieStorage
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
of.humanVerified
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
ofs
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
of.humanVerified.event
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
of_cookiesSupported
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
of_useCookieStorage
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
of_humanVerified
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
of_humanVerified_event
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cmplz_consented_services
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
WP_DATA_USER_1
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
__ym_tab_guid
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_gat_UA-26054127-1
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_ym_isad
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_ym_visorc
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
wpEmojiSettingsSupports
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
popup-5330-seen
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
wpcaptcha_locks_stats
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
wpcaptcha_upsell_shown_timestamp
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
wpcaptcha_locks_chart
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
wpcaptcha_upsell_shown
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
lastExternalReferrer
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
lastExternalReferrerTime
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
wpcaptcha_fails_chart
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
wpcaptcha_fails_stats
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
of.firstVisit
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
of.lastPageviews
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
of_firstVisit
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
of_lastPageviews
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
popup-23827-seen
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
popup-21145-seen
Wygaśnięcie
Funkcja

3.9. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej www.resilia.pl.

3.10. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami zgoda na korzystanie z plików Cookies, które nie zawierają danych osobowych, może być również wyrażona przez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies lub dokonać zmiany ustawień, klikając w baner „Ustawienia cookies" (lewy dolny róg strony).

3.11. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, m.in. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647.

3.12. Na stronie internetowej www.resilia.pl zamieszczane są także linki do stron lub kanałów Administratora na zewnętrznych portalach internetowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube). Przy korzystaniu z tych linków Użytkownik opuszcza stronę internetową www.resilia.pl. Administrator nie ma kontroli ani wpływu na to, jakie dane gromadzą wskazani dostawcy. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików Cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez wskazanych dostawców oraz przysługujących Użytkownikowi praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik powinien zapoznać się z informacją o ochronie danych (polityką prywatności) odpowiedniego dostawcy. Jeśli Użytkownik nie chcesz, aby powyższe kanały społecznościowe zbierały informację o nim po wejściu na stronę www.resilia.pl, przed wejściem na stronę powinien wylogować się z tych serwisów.

4. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

4.1. Udostępnienie danych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak w określonym zakresie (w zależności
od działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej www.resilia.pl) niezbędne do korzystania ze strony internetowej www.resilia.pl.
4.2. Użytkownikowi przysługuje:

4.2.1 prawo dostępu do swoich danych osobowych;

4.2.2 prawo żądania ich sprostowania;

4.2.3 prawo żądania ich usunięcia;

4.2.4 prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;

4.2.5 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które dostarczył, innemu administratorowi;

4.2.6 w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

4.3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, przysługuje mu prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej w pkt 1.2.).

4.5. Nadto, przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO. Tu Użytkownik znajdzie informacje, jak złożyć taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Wszelkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe, inne informacje, jakie są dostępne w ramach strony internetowej www.resilia.pl stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora.

5.2. Pobieranie bądź wykorzystywanie materiałów w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach strony internetowej www.resilia.pl wymaga zgody Administratora.

5.3. Pobieranie materiałów nie może naruszać Polityki prywatności, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również interesów Administratora.

5.4. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony internetowej www.resilia.pl,
w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie praw autorskich przysługujących Administratorowi.

5.5. Z uwzględnieniem postanowienia pkt. 5.4. powyżej, wszystkie treści zamieszczone w ramach strony internetowej www.resilia.pl korzystają z ochrony autorsko-prawnej i są własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości bez zgody Administratora.

6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

6.1. Administrator może zmienić Politykę prywatności oraz formułę korzystania ze strony internetowej www.resilia.pl jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:

6.1.1. zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;

6.1.2. potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności;

6.1.3. zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.resilia.pl, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;

6.1.4. zmiana warunków korzystania z strony internetowej www.resilia.pl niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;

6.1.5. konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Strona internetowa www.resilia.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności na innych stornach, po przejściu na nie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.resilia.pl.

7.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.3. Administrator zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem.

7.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności uzupełniająco stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

7.5. Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!