Polityka prywatności strony internetowej www.resilia.pl (w tym cookies)

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.resilia.pl (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa w szczególności warunki korzystania ze strony internetowej www.resilia.pl przez osoby ją odwiedzające (dalej jako: „Użytkownik”), zasady przetwarzania danych osobowych oraz kwestie plików Cookies wykorzystywanych na stronie internetowej www.resilia.pl.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej www.resilia.pl.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Resilia Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43 lok. 205, 00-680 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379789, NIP 5222972858, REGON 142839818, o kapitale zakładowym w wysokości 12.000,00 zł (dalej jako: „Administrator”).
1.3. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Administrator zaleca ustawienie minimalnie rozdzielczości ekranu 1024×768.
1.4. Dane osobowe korzystających ze strony internetowej www.resilia.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
2.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, jeśli jest to konieczne dla skorzystania ze strony internetowej www.resilia.pl lub usług świadczonych za jej pośrednictwem.
2.2. Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej www.resilia.pl.
2.3. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora określone zostały poniżej.
2.3.1. Dane osobowe w zakresie imienia oraz adresu email, osoby, która zapisała się do newslettera, będą przetwarzane w celu:
a) świadczenia na jej rzecz usługi wysyłki newslettera (który może zawierać informacje handlowe (marketingowe) o produktach i usługach Administratora) na podany przez tą osobę adres email – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usługi wysyłki newslettera), której osoba, która zapisała się do newslettera jest stroną;
b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która zapisała się do newslettera a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
2.3.2. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, numery telefonu osoby, która skorzystała z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.resilia.pl, będą przetwarzane w celu:
a) obsługi przesłanego zapytania i komunikacji z tą osobą w związku z jej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy osobą, która skorzystała z formularza kontaktowego a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
2.3.3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, numery telefonu osoby, która skontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora dostępnego na stronie internetowej www.resilia.pl, będą przetwarzane w celu:
a) obsługi przesłanego zapytania i komunikacji z tą osobą w związku z jej wiadomością przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy osobą, która skontaktowała się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
2.3.4. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, nr telefonu, osoby, która korzysta z usług w zakresie szkoleń lub webinarów, będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usługi w zakresie szkoleń lub webinarów i wykonania tej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;
b) dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
c) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która zapisała się do newslettera a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
2.3.5. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, nr telefonu, osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzane ich danych w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych, będą przetwarzane w celu:
a) marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która zapisała się do newslettera a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
2.3.6. Dane osobowe Użytkownika strony internetowej www.resilia.pl pozyskane przy pomocy plików Cookies, będą przetwarzane w celu:
a) umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony www.resilia.pl i funkcjonalności na niej dostępnych –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;
b) wykonywania przy użyciu Google Analytics pomiarów interakcji Użytkowników ze stroną internetową www.resilia.pl i ustalania skąd pochodzą jej Użytkownicy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
c) zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.resilia.pl oraz pomagają w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości oraz jak reagują na działania marketingowe i remarketingowe/ do pomiaru skuteczności kampanii marketingowych i remarketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
d) działalności marketingowej i remarketingowej przy użyciu Google Ads, Facebook, Facebook Pixel, LinkedIn, LinkedIn Pixel mającej na celu prezentowanie Użytkownikowi spersonalizowanych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym preferencjom, zainteresowaniom i potrzebom (w tym profilowanie) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
e) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Użytkownikiem strony internetowej www.resilia.pl a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
2.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w każdorazowo określonym zakresie jest ono niezbędne do skorzystania z wybranych przez Użytkownika usług świadczonych przez Administratora (niepodanie odpowiednich danych skutkuje brakiem możliwości wykonania usług przez Administratora).
2.5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 2.3.) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
2.6. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.
2.7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, księgowe.
2.8. Dane osobowe osób biorących udział w szkoleniach współorganizowanych przez Professional Evaluation and Certification Board, 336-6683 Jean Talon St E Montreal QC H1S 0A5 Kaanada (dalej: PECB) będą udostępniane PECB w celu wykonania umowy o świadczenie usług polegających na udziale w Szkoleniu współorganizowanym przez PECB – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której dana osoba jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy. Po udostępnieniu danych osobowych, niezależnym administratorem danych osobowych będzie również PECB. Administrator nie jest przedstawicielem PECB na terenie Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 27 RODO. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych przez PECB można znaleźć tutaj.
2.9. W sytuacjach, gdy wymaga tego obowiązujące prawo, w tym np. jeśli Administrator będzie chciał kierować do Użytkownika treści marketingowe dotyczące produktów lub usług Administratora lub jego partnerów, Administrator może zwracać się z prośbą o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz na udzielenie innych zgód wymaganych przez przepisy prawa. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Administrator może w szczególności zapytać o zgodę na wyświetlanie Użytkownikowi informacji o produktach i usługach dostosowanych do indywidualnych preferencji Użytkownika. Przetwarzanie danych Użytkownika w powyższym celu będzie wiązało się z wykorzystaniem profilowania (analizy) danych osobowych Użytkownika. Gdy Użytkownik wyrazi zgodę na profilowanie (analizę) jego danych osobowych, to Administrator będzie podejmował wobec niego decyzje w sposób zautomatyzowany (tj. bez wpływu człowieka) w następstwie profilowania. Powyższe decyzje będą dotyczyły rodzaju działań marketingowych prowadzonych przez Administratora wobec Użytkownika (np. rodzaju reklam wyświetlanych Użytkownikowi przez Administratora). Decyzje będą podejmowane na podstawie analizy (oceny) następujących kategorii danych osobowych: informacji odnoszących się do sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej www.resilia.pl (w tym informacji dotyczące produktów lub usług, które zainteresowały Użytkownika) oraz informacje zgromadzone w plikach Cookies. Decyzje będą podejmowane w wyniku profilowania powyższych danych osobowych (tj. automatycznej analizy preferencji Użytkownika). Oznacza to, że Administrator dokona w sposób zautomatyzowany analizy danych osobowych Użytkownika w celu ustalenia jego preferencji, w szczególności oceny, które z produktów lub usług Administratora lub jego partnerów, mogą być dla Użytkownika atrakcyjne. Po ustaleniu takich preferencji, Administrator może prowadzić działania marketingowe (np. wyświetlać reklamy) dostosowane do preferencji Użytkownika. W innym zakresie wobec osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
2.10. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi lub usług dostarczanych przez podmioty trzecie i wykorzystywaniem plików Cookies tych podmiotów, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, a w szczególności do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA oraz Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA oraz LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.
2.11. Administrator może przekazywać dane osobowe do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W szczególności do przekazanie danych osobowych poza EOG (do Kanady) będzie dochodziło w związku z udostępnieniem danych osób biorących udział w szkoleniach współorganizowanych przez PECB, zgodnie z pkt. 2.8. powyżej. Do przekazanie danych osobowych poza EOG (do Stanów Zjednoczonych) będzie dochodziło również w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi lub usług dostarczanych przez podmioty trzecie i wykorzystywaniem plików Cookies tych podmiotów, zgodnie z pkt. 2.9. i 2.10. powyżej.
W sytuacji, gdy Administrator przekazuje dane osobowe do takich krajów, Administrator dokonuje tego
na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.
2.12. Więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Administratorem.
2.13. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
2.14. Administrator może publikować na stronie internetowej www.resilia.pl informacje handlowe, bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści
w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) (dalej jako: „Cookies”) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane oraz przechowywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową www.resilia.pl. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies znajdują się m.in. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647.
3.2. Co do zasady pliki Cookies same w sobie nie stanowią danych osobowych, jednak pewne informacje przechowywane w plikach Cookies (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji związanych udostępnianiem Użytkownikowi strony internetowej www.resilia.pl, o których mowa poniżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W sytuacji gdy dane gromadzone przy użyciu plików Cookies stanowią dane osobowe, Administrator przetwarza je wyłącznie na podstawach prawnych przewidzianych w RODO, o czym mowa w pkt 2.3. powyżej.
3.3. W ramach strony internetowej www.resilia.pl są wykorzystywane następujące pliki Cookies:
3.3.1. pliki Cookies Administratora:
a) sesyjne – są plikami tymczasowymi, pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej, opuszczenia stron internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies
lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika w przeglądarce internetowej;
3.3.2. pliki Cookies podmiotów trzecich.
3.4. Administrator może przetwarzać dane (w tym dane osobowe) zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.resilia.pl w następujących celach:
3.4.1. umożliwienia Administratorowi administrowania stroną internetową www.resilia.pl, w szczególności poprzez zbieranie danych w postaci logów serwera;
3.4.2. uwierzytelnienia Użytkownika strony internetowej www.resilia.pl;
3.4.3. weryfikacji, czy Użytkownik widział wyskakujące okienko (tzw. Pop-up) i kiedy ponownie wyświetlić wyskakujące okienko dotyczące ustawień;
3.4.4. prowadzenia działań marketingowych (w tym remarketingu), w szczególności w celu prezentowania Użytkownikowi wyłącznie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym preferencjom, zainteresowaniom i potrzebom (w tym profilowania);
3.4.5. pomiarów interakcji Użytkowników ze stroną internetową www.resilia.pl i ustalania skąd pochodzą jej Użytkownicy;
3.4.6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.resilia.pl, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3.4.7. rozwoju strony internetowej www.resilia.pl, w tym optymalizacja jej funkcjonalności pod kątem zachowań Użytkowników;
3.5. Każdorazowe odwiedzanie strony internetowej www.resilia.pl jest związane z przesyłaniem zapytania do serwera, na którym umieszczona jest ta strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi serwera zawierają m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas zdarzenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Informacje te są zapisywane i przechowywane na serwerze, z którego korzysta Administrator. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej www.resilia.pl i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą jako pomoc do administrowania stroną www.resilia.pl, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
3.6. Pliki Cookies wykorzystywane na stronie internetowej www.resilia.pl (rodzaj -> opis -> czas wygaśnięcia):

3.7. Na stronie internetowej www.resilia.pl wykorzystywane są pliki Cookies podmiotów trzecich, tj. pliki Cookies funkcjonujące w ramach strony internetowej www.resilia.pl i wykorzystywane przez podmioty trzecie (partnerów), z których usług Administrator korzysta, aby wspierać i koordynować funkcjonalności strony internetowej www.resilia.pl. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być w szczególności przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. Podmioty trzecie wykorzystują zgromadzone informacje w celu współpracy z Administratorem, jednakże mogą korzystać z nich także dla swoich własnych celów. Zgromadzone dane mogą zawierać informacje mówiące, w jaki sposób Użytkownik używasz stron internetowych podmiotów trzecich i mogą zezwalać im na rozpoznawanie ich użytkowników. Więcej informacji na temat plików Cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.
3.8. Administrator korzysta z usług następujących podmiotów trzecich, które stosują pliki Cookies na stronie internetowej www.resilia.pl:

3.9. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej www.resilia.pl.
3.10. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami zgoda na korzystanie z plików Cookies, które nie zawierają danych osobowych, może być również wyrażona przez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
3.11. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, m.in. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647.
3.12. Na stronie internetowej www.resilia.pl zamieszczane są także linki do stron lub kanałów Administratora na zewnętrznych portalach internetowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube). Przy korzystaniu z tych linków Użytkownik opuszcza stronę internetową www.resilia.pl. Administrator nie ma kontroli ani wpływu na to, jakie dane gromadzą wskazani dostawcy. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików Cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez wskazanych dostawców oraz przysługujących Użytkownikowi praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik powinien zapoznać się z informacją o ochronie danych (polityką prywatności) odpowiedniego dostawcy. Jeśli Użytkownik nie chcesz, aby powyższe kanały społecznościowe zbierały informację o nim po wejściu na stronę www.resilia.pl, przed wejściem na stronę powinien wylogować się z tych serwisów.

4. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
4.1. Udostępnienie danych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak w określonym zakresie (w zależności
od działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej www.resilia.pl) niezbędne do korzystania ze strony internetowej www.resilia.pl.
4.2. Użytkownikowi przysługuje:
4.2.1 prawo dostępu do swoich danych osobowych;
4.2.2 prawo żądania ich sprostowania;
4.2.3 prawo żądania ich usunięcia;
4.2.4 prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
4.2.5 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które dostarczył, innemu administratorowi;
4.2.6 w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
4.3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, przysługuje mu prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej w pkt 1.2.).
4.5. Nadto, przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO. Tu Użytkownik znajdzie informacje, jak złożyć taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1. Wszelkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe, inne informacje, jakie są dostępne w ramach strony internetowej www.resilia.pl stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora.
5.2. Pobieranie bądź wykorzystywanie materiałów w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach strony internetowej www.resilia.pl wymaga zgody Administratora.
5.3. Pobieranie materiałów nie może naruszać Polityki prywatności, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również interesów Administratora.
5.4. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony internetowej www.resilia.pl,
w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie praw autorskich przysługujących Administratorowi.
5.5. Z uwzględnieniem postanowienia pkt. 5.4. powyżej, wszystkie treści zamieszczone w ramach strony internetowej www.resilia.pl korzystają z ochrony autorsko-prawnej i są własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości bez zgody Administratora.

6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
6.1. Administrator może zmienić Politykę prywatności oraz formułę korzystania ze strony internetowej www.resilia.pl jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
6.1.1. zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;
6.1.2. potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności;
6.1.3. zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.resilia.pl, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
6.1.4. zmiana warunków korzystania z strony internetowej www.resilia.pl niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;
6.1.5. konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Strona internetowa www.resilia.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności na innych stornach, po przejściu na nie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.resilia.pl.
7.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7.3. Administrator zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem.
7.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności uzupełniająco stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
7.5. Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: kontakt@resilia.pl

Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w tym przesyłania informacji handlowych, w formie:


  Zapoznałem(-am) się z Regulaminem Usługi Newsletter i akceptuję go w całości.  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o. o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@resilia.pl


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
   nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu
   prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w
   tym przesyłania informacji handlowych, w formie:
   Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub
   otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
   momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o.
   o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres
   kontakt@resilia.pl


   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej
   o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapisem na szkolenie lub
   webinar oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.