Zasady testowania Planów Ciągłości Działania. Jak testować BCP?

clock 10m 15s

Plan Ciągłości Działania znacząco zwiększa szanse organizacji na przetrwanie zdarzeń katastroficznych. Jednak dopiero jego systematyczne, zorganizowane testowanie faktycznie umacnia tę zdolność firmy. W jaki sposób najlepiej przeprowadzać testy Planów Ciągłości Działania?

Dobrze zbudowany Plan Ciągłości Działania jest solidną podstawą odporności organizacji. Powinien bazować na procesach biznesowych, uwzględniać analizę ryzyka, być zgodny z polityką i strategią zachowania ciągłości działania.

Po co testować Plany Ciągłości Działania?

Przeciwnicy twierdzą, że testowanie Planów Ciągłości Działania jest kosztowne i czasochłonne, a przede wszystkim zbędne, ponieważ dopiero realny kryzys weryfikuje kompletność i przydatność Planu. Wprawdzie nie jest możliwe osiągnięcie stuprocentowej pewności, że nasz Plan zadziała w starciu z realnym zdarzeniem. Nie przekreśla to jednak celowości weryfikacji całego systemu zarządzania ciągłością działania.

Pomyślmy o kole zapasowym w naszym samochodzie. W pewnym sensie jest to rozwiązanie typu business continuity. Jeśli mamy w planach spotkanie z klientem (cel) i w trakcie jazdy samochodem (proces biznesowy) przebijemy koło (incydent), powinniśmy się zatrzymać i wymienić je na zapasowe (rozwiązanie backupowe). W teorii jest bardzo proste. Tylko kto z nas sprawdza regularnie ciśnienie w kole zapasowym? Czy kupując nowe auto sprawdzamy, czy podnośnik działa i czy jesteśmy w stanie odkręcić śruby?

Testowanie Planu pokazuje praktyczną zdolność organizacji do kontynuacji i odtworzenia krytycznych procesów biznesowych. Jest przy tym doskonałą okazją do weryfikacji i doskonalenia całego systemu zarządzania ciągłością działania. Niejednokrotnie dopiero w trakcie testu, kiedy następują prawdziwe interakcje między zespołami kryzysowymi, ujawniane są ukryte braki lub możliwości optymalizacji procedur. Zdarza się, że jeden z zespołów nie może zrealizować swoich zadań, ponieważ w składzie innego zespołu kryzysowego brakuje osób odpowiedzialnych za dostarczenie istotnych informacji.

Testy angażują większą liczbę uczestników, są zauważalnym wydarzeniem, dzięki czemu podnoszą świadomość istnienia programu BCM. Są niezbędne, jeśli organizacja zamierza certyfikować System BCM (wymaga tego norma BS 25999:1 w punktach 9.2, 9.3 i 10).

Jak testować Plany Ciągłości Działania?

Pewne wskazówki dotyczące testowania zawarte są w samej normie BS 25999. W 2010 roku British Standards Institution opublikowało rozszerzone rekomendacje w postaci tzw. Published Document 25666. Dokument opisuje kontekst całego programu testów, włącznie z ustanowieniem jego celów, założeń, oczekiwanych wyników i kryteriów oceny, a także przygotowaniem uzasadnienia biznesowego. Podkreśla konieczność zaangażowania i przygotowania zespołu testowego. Polecamy lekturę wszystkim, którzy dopiero planują testy lub chcą się upewnić, czy robią to dobrze.

Najpopularniejsze techniki testowania wg PD 25666

 • Ćwiczenia

—  to skoordynowane, nadzorowane działania, realizowane zwykle w celu sprawdzenie pojedynczych operacji, procedur lub funkcji. Są stosunkowo proste w przygotowaniu i realizacji, dlatego mogą być często powtarzane. Ich minusem jest wąski obszar weryfikacji. Są jednak idealnym rozwiązaniem dla organizacji znajdujących się na wczesnych etapach budowy systemu zarządzania ciągłością działania. Typowymi ćwiczeniami są: weryfikacja procedur odtworzenia konkretnego procesu, zarządzania incydentami, powiadamiania, odtworzenia konkretnego systemu lub serwera, ewakuacji, uruchomienia lokalizacji zapasowej, itp.

 • Seminarium

— jego uczestnicy dzieleni są na grupy i otrzymują pytania związane z wybranym scenariuszem testu. Grupy omawiają metody działania i reakcji na zdarzenie, a następnie przedstawiają swoje argumenty pozostałym uczestnikom. Ostatecznie w trakcie moderowanej dyskusji ustalane są ostateczne metody działania, które mogą być ocenione przez prowadzącego test. Przykładem seminarium są warsztaty typu walk through, podczas których dokonywany jest przegląd procedur i weryfikacja ich kompletności i spójności pomiędzy różnymi zespołami.

 • Testy „table-top/paper-test”

— uczestnicy pełnią określone role. Otrzymują komunikaty o zdarzeniach, które wystąpiły na zewnątrz i wewnątrz organizacji (tzw. information feeds) i na ich podstawie podejmują decyzje i symulują działania jednostki lub grupy osób.

 • Symulacja

— grupa osób (reprezentujących najczęściej decydentów: Zarząd, osoby zarządzające na średnim szczeblu, Sztab Antykryzysowy) musi reagować na symulowane zdarzenia. Osoby te otrzymują komunikaty, na podstawie których podejmują decyzje istotne dla przebiegu akcji awaryjnej. Ćwiczenie to jest bardzo elastyczne i może być łatwo dostosowane do wymagań i dojrzałości konkretnej organizacji. W zależności od stanu gotowości może wykorzystywać (lub nie) rzeczywiste lokalizacje zapasowe, istniejące zespoły awaryjne (lub zespoły zastępców), itp. Symulacja zazwyczaj wymaga udziału koordynatora oraz obserwatorów, notujących działania podejmowane przez uczestników testu. Ćwiczenie to jest często stosowane w celu doskonalenia umiejętności managerskich w zakresie reagowania kryzysowego i podejmowania kluczowych decyzji w określonym (często bardzo krótkim) czasie RTO.

 • Test operacyjny

— to najbardziej złożone (przez to również najbardziej ryzykowne) ćwiczenia, które mają symulować w sposób zbliżony do warunków rzeczywistych (chociaż bezpieczny) prawdziwe zdarzenie i reakcje uczestników. Test taki weryfikuje wiele aspektów Planu: przebieg procedur, ich logistykę (połączenia i zależności między procedurami), zależności czasowe (w szczególności: możliwość odtworzenia procesów w zakładanym czasie), kwestie administracyjne (łatwość utrzymania dokumentacji) oraz ludzkie (czy zaangażowane osoby posiadają odpowiednie umiejętności, doświadczenie i uprawnienia). Przykładem testu operacyjnego są ćwiczenia, w których uczestniczą jednostki ratownicze i porządkowe, w których zespoły biznesowe przenoszone są do lokalizacji zapasowych (gdzie weryfikują dostępne wyposażenie), a kluczowe systemy IT przełączane są do ośrodka zapasowego.

Cel i wymagania

W testowaniu Planów Ciągłości Działania istotne jest zastosowanie podejścia projektowego. Ćwiczenie powinno być dobrze zorganizowane, mieć jasno określone cele i zakres. Spodziewamy się osiągnąć konkretne wyniki — specyficzne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.

Na etapie planowania testu muszą więc powstać kryteria oceny oraz realistyczny scenariusz. Całe ćwiczenie powinno być osadzone w kontekście przygotowanych wcześniej dokumentów, tj. Polityki i Strategii BCM oraz samego Planu i jego procedur. Może być również wymagane uwzględnienie dodatkowych obowiązków nakładanych przez przepisy prawa, wytyczne grupy kapitałowej, komórki audytu lub klientów firmy.

Ponad wszystko test musi być bezpieczny, nie może wprowadzać dodatkowego zagrożenia przerwania krytycznych procesów biznesowych.

Zagrożenia

Jak w przypadku każdego projektu, istnieje kilka uniwersalnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na realizację przedsięwzięcia.

Błędny scenariusz

Podstawowym zagrożeniem jest przygotowanie błędnego scenariusza. Może on na przykład bazować na zdarzeniu nierealistycznym lub sprzecznym z założeniami Planu (jeśli przewiduje on dostępność połowy pracowników, scenariusz nie powinien zakładać uderzenia samolotu pasażerskiego w połowie dnia roboczego w jedyną siedzibę firmy, jeśli znajduje się ona na terenie oddalonym od korytarzy powietrznych). W takim przypadku trudno oczekiwać, by wyniki testu były realistyczne (zgodnie z zasadą garbage in-garbage out).

Błędny scenariusz może być skutkiem braku przygotowania lub doświadczenia osób odpowiedzialnych za realizację testu. W trakcie pierwszych testów istnieje również niebezpieczna tendencja przygotowania mało ambitnego scenariusza, tzw. happy path, czyli podstawowej, dobrze znanej wszystkim uczestnikom ścieżki realizacji procesów, nieuwzględniającej żadnych problemów i odchyleń. Rozwiązaniem problemu może być zaangażowanie w przygotowanie testu osób z większych doświadczeniem.

Niedokończenie testu

Kolejnym zagrożeniem jest niedokończenie testu. Dobrze przeprowadzone ćwiczenie realizuje cały zaplanowany scenariusz oraz kończy się opracowaniem raportu. Dokument ten powinien zawierać m.in. rekomendacje usprawnienia Planu lub całego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Test zakończony przedwcześnie (np. w wyniku błędów popełnionych przez niedoświadczonego koordynatora) to ryzyko pominięcia istotnych części procedur (np. odtworzeniowych).

Równie często zdarza się, że organizacje zapominają o wdrożeniu zaleceń zespołu testowego. Tracą w ten sposób cenne doświadczenie oraz możliwości rozwoju i doskonalenia. Z pomocą przychodzi podejście projektowe i osadzenie testów w ramach szerszego programu, który wymusi przekazanie wyników ćwiczenia do kolejnego etapu (wdrożenia zaleceń testowych).

Zaangażowanie do testów odpowiednich osób

Podstawą większości testów jest zaangażowanie odpowiednich osób, również na wysokich szczeblach struktury organizacyjnej. We wczesnych fazach Programu BCM zdarza się, że jego leader nie jest rozpoznawany lub uznawany. Osoba ta nie potrafi przekonać Zarządu, członków Sztabu Antykryzysowego lub rzecznika prasowego do udziału w teście.

Badanie opublikowane przez Business Continuity Institute oraz firmę Deloitte w marcu 2011 r. pokazuje, że tylko 17% Zarządów jest dogłębnie angażowanych w testy BCP. 22% Zarządów nie jest włączanych w testowanie w ogóle, a reszta „bierze udział” zatwierdzając raporty. Oczywiście osoby, które nigdy nie przećwiczyły symulowanej sytuacji kryzysowej, z dużym prawdopodobieństwem nie poradzą sobie również z rzeczywistym zdarzeniem. Pewnym ułatwieniem, zwiększającym zaangażowanie dyrektorów i prezesów (poza silnym przywództwem Programu BCM), może być przygotowanie scenariusza, w którym zawarte zostaną zdarzenia o znaczeniu strategicznym, np. wymagające wysokiej decyzyjności finansowej, oznaczające całkowite załamanie rynku lub upadek kluczowego klienta/dostawcy.

Przerwanie ciągłości krytycznych procesów biznesowych

Najpoważniejszym ryzykiem związanym z testowaniem planów ciągłości działania jest wprowadzenie zagrożenia, któremu BCM musi przede wszystkim przeciwdziałać: przerwanie ciągłości krytycznych procesów biznesowych. Najbardziej narażone na to ryzyko są organizacje, w których przeprowadzane są testy operacyjne. Niezidentyfikowane pojedyncze punkty awarii (wystarczy jeden niezabezpieczony element sieci telekomunikacyjnej), pospieszne i powierzchowne przygotowanie testu, wybór niewłaściwego dnia — to recepta na urzeczywistnienie najgorszego koszmaru BCM managera i przerwanie procesów biznesowych w wyniku testu. Na szczęście zagrożenie to jest dosyć oczywiste i większość organizacji przez wiele lat nawet nie próbuje przeprowadzać testów operacyjnych, właśnie z obawy przed spowodowaniem poważnej awarii.

Szanse

Dyskusję o zagrożeniach warto zakończyć refleksją na temat pozytywnej strony ryzyka, czyli o szansach.

Dobrze przeprowadzony test może oznaczać istotne korzyści dla organizacji, która go przeprowadza. Na pewno zwiększa on widoczność programu BCM i podnosi jego znaczenie. W najbardziej sprzyjających okolicznościach może skutkować zwiększeniem budżetu i większym zaangażowaniem ludzi w kolejnych etapach prac (kolejna analiza BIA, analiza ryzyka, aktualizacja procedur).

Natychmiastowym rezultatem testu jest „binarna” informacja na temat możliwości odtworzenia krytycznych procesów biznesowych: udało się/nie udało się odtworzyć. To oznacza zwiększoną wiarę w powodzenie rzeczywistej reakcji kryzysowej.

Zdarzają się również przypadki, gdy test przeprowadzany jest według scenariusza, który urzeczywistnia się kilka miesięcy później. Tak było w przypadku banku Euroclear — instytucji rozliczeniowej funkcjonującej na rynku obligacji, pieniężnym, akcyjnym i funduszy inwestycyjnych. Test przeprowadzony w lipcu 2008 roku zakładał nagłe bankructwo dużego partnera biznesowego, operującego na wielu rynkach, występującego zarówno jako istotny klient, jak i dostawca. Być może dzięki temu testowi Euroclear bez problemu poradził sobie z zawirowaniami powstałymi po upadku Lehman Brothers.

Testowanie ujawnia luki i możliwości usprawnień, w szczególności w punktach styku procedur i jednostek organizacyjnych. Dzięki temu jest doskonałą okazją na zwiększenie efektywności Planu i całego Systemu BCM.

Nie warto poprzestawać na przygotowaniu Planu i procedur awaryjnych. Dopiero testowanie daje rzeczywistą pewność, spokojny sen managerów, a bardzo często również niezłą zabawę podczas samego testu.

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w testowaniu skuteczności Planu Ciągłości Działania? Przygotujemy i przeprowadzimy niezbędne ćwiczenia oraz testy wdrożonych rozwiązań. Napisz do nas na adres: kontakt@resilia.pl.

O wszystkich naszych usługach dot. Ciągłości Działania przeczytasz pod tym linkiem

Artykuł jest omówieniem prezentacji przedstawionej 21 kwietnia 2011 w trakcie seminarium „Zarządzanie Ciągłością Działania. Najlepsze praktyki, doświadczenia, narzędzia wspierające”.

 

Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w tym przesyłania informacji handlowych, w formie:


  Zapoznałem(-am) się z Regulaminem Usługi Newsletter i akceptuję go w całości.  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o. o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@resilia.pl


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
   nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu
   prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w
   tym przesyłania informacji handlowych, w formie:
   Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub
   otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
   momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o.
   o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres
   kontakt@resilia.pl


   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej
   o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapisem na szkolenie lub
   webinar oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.