Jakie kary pieniężne nałożono na polskie firmy w ciągu 6 lat od wprowadzenia RODO? Lista kar RODO w Polsce

clock 14m 14s

W Polsce, od momentu wejścia w życie przepisów RODO, nałożono na polskie firmy 74 kary na łączną kwotę ponad 3,5 miliona euro. Jak dokładnie wygląda rejestr kar RODO w naszym kraju po sześciu latach od wprowadzenia przepisów? Zobaczcie w naszym zestawieniu.

25 maja minęło 6 lata od wprowadzenia ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Lista kar pieniężnych w związku z RODO, w Polsce i w całej Unii Europejskiej, jest naprawdę spora. Od tego czasu opublikowano łącznie we wszystkich krajach ponad 2,2 tys. decyzji wydanych przez organy administracyjne właściwe danemu państwu. Suma tych kar wynosi około 4,48 mld euro, a do tej pory największą grzywnę w wysokości 1,2 mld euro nałożono na Meta Platforms Ireland Limited. Przyjrzyjmy się jak rejestr kar RODO wygląda w Polsce.

Jak przebiega procedura nakładania kar RODO?

Kary za nieprzestrzeganie, złamanie lub naruszenie przepisów RODO nakładane są w Polsce przez UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) w drodze decyzji administracyjnej. Każda ze spraw rozpatrywana jest indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności popełnionego czynu.

Kontrole, które prowadzą do nałożenia kar finansowych lub środków naprawczych, są zwykle realizowane zgodnie z rocznymi planami kontroli lub poza nimi. Często jednak są inicjowane w wyniku toczącego się ogólnego postępowania administracyjnego, które rozpoczyna się na skutek skargi złożonej przez osobę fizyczną lub zgłoszenia naruszenia.

Procedura zazwyczaj zaczyna się od formalnego zawiadomienia odpowiedniego podmiotu o wszczęciu postępowania w jego sprawie. W trakcie postępowania UODO kontaktuje się z administratorem lub procesorem w celu uzyskania niezbędnych informacji.

Podmiot podlegający kontroli ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska dotyczącego stanu faktycznego i prawnego sprawy przed wydaniem przez UODO ostatecznej decyzji. Tylko część spraw kończy się nałożeniem kar finansowych, a UODO coraz częściej stosuje środki naprawcze w formie upomnienia.

Od każdej decyzji UODO można się odwołać do sądu administracyjnego. Należy tylko pamiętać, że od momentu uprawomocnienia się orzeczenia, obowiązuje 14-dniowy termin spłaty. Organizacja może również złożyć wniosek o odroczenie płatności bądź rozłożenie jej na raty.

Przeczytaj również: Dokumentacja wymagana przez RODO. Czy masz wszystkie obowiązkowe dokumenty?

Jakie są kary za nieprzestrzeganie RODO i od czego są zależne?

Przepisy RODO przewidują dwie kategorie kar finansowych, które zależne są od rodzaju przewinienia. UODO może nałożyć karę w wysokości:

  • do 10 lub 20 mln euro,
  • do 2 lub 4% całkowitego rocznego obrotu firmy z poprzedniego roku.

Prezes UODO może również zdecydować, iż kara nie będzie miała charakteru finansowego.

Wysokość kary zależna jest od takich czynników jak:

  • charakter i waga czynu,
  • czas trwania naruszenia,
  • liczba poszkodowanych osób i rozmiar poniesionej przez nich szkody,
  • kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie przepisów RODO,
  • rodzaj działań podjętych w celu zminimalizowania szkody,
  • stopień odpowiedzialności administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane (z uwzględnieniem wdrożonych przez nich środków technicznych i organizacyjnych),
  • stopień współpracy z organem nadzorczym,
  • sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, a w szczególności czy i w jakim zakresie administrator lub podmiot przetwarzający zgłosił naruszenie.

Pełna treść rozporządzenia RODO znajduje się pod tym odnośnikiem.

Tendencje do nakładania kar polskiego organu nadzorczego UODO

W Polsce sankcje za naruszenie RODO dotyczą szerokiego zakresu sektorów, obejmując w szczególności branże finansową, ubezpieczeniową, telekomunikacyjną oraz podmioty sektora publicznego. Można zauważyć tendencję nakładania przez UODO kar finansowych za niewystarczające środki techniczne i organizacyjne chroniące dane oraz za niedopełnienie obowiązku zgłaszania naruszeń danych.

Na przykład, w kwietniu 2024 roku prezes UODO ogłosił nałożenie znaczącej kary na jednej z największych polskich banków – Santander, w wysokości 1 440 000 zł (około 334 884 000 euro) za niezgłoszenie incydentu. Przedsiębiorcy powinni więc nie tylko stale analizować swoje zabezpieczenia, ale również procedury dotyczące zgłaszania naruszeń danych osobowych.

Dodatkowo, UODO coraz częściej nakłada sankcje za brak współpracy z organem. Dlatego też firmy nie powinny ignorować żadnej korespondencji od UODO.

Kary RODO w Polsce – zestawienie

Poniższa tabela to zestawienie wszystkich kar i grzywien (wraz z decyzjami) nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Lista prezentuje stan na 25 maja 2024 roku.

Ukarana firma z PolskiWysokość karyPodstawa prawnaData decyzjiLink do decyzji
Stowarzyszenie „Maraton” z siedzibą w Gorlicach 210 EURO Art. 33 (1) RODO 2024-04-30 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.58.2022
Res-Gastro M. Gaweł Sp. k. 56 000 EURO Art. 24 (1) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1), (2) RODO 2024-04-29 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.29.2023
Toyota Bank Polska S.A. 18 000 EURO Art. 33 (1) RODO 2024-03-12 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.28.2023
Santander Bank Polska S.A. 326 000 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2024-03-12 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.59.2022
Pan B.W. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą B. 2 300 EURO Art. 33 (1) RODO Art. 34 (1), (2) RODO 2024-01-18 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.53.2021
K. sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w W. 4 300 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 (1) a), e) RODO 2023-12-21 https://uodo.gov.pl/decyzje/DOKE.561.14.2023
Minister Zdrowia 23 000 EURO Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1 i 2) RODO, Art. 34 (2) RODO 2023-12-20 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.32.2023
Sąd Okręgowy w Krakowie 2 300 EURO Art. 33 (1), (3) RODO, Art. 34 (1), (2) RODO 2023-12-19 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.42.2022
M. Sp. z o.o. z siedzibą w D. 5 500 EURO Art. 58 (2) c) Rozporządzenia 2019/679 2023-12-13 https://uodo.gov.pl/decyzje/DOKE.561.18.2023
N. Sp. z o.o. z siedzibą w W. 2 700 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 (1) a), e) RODO 2023-12-07 https://uodo.gov.pl/decyzje/DOKE.561.5.2023
W. Sp. j. z siedzibą we W. 3 200 EURO Art. 58 (1) a), e) RODO 2023-11-16 https://uodo.gov.pl/decyzje/DOKE.561.7.2023
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. 24 000 EURO Art. 33 (1) RODO 2023-10-18 https://uodo.gov.pl/pl/138/2916
K. 3 400 EURO Art. 5 (1) f) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 24 (1) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1 i 2) RODO 2023-07-18 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.47.2022
A. S.A. z siedzibą w W. 13 000 EURO Art. 58 (1) a), e) RODO 2023-08-30 https://uodo.gov.pl/decyzje/DOKE.561.8.2023
Pani K. W. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą W. 2 500 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2023-07-12 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.43.2022
H. Sp. z o. o. (z branży sprzedaż i usługi internetowe) 7 500 EURO Art. 58 (1) a), e) RODO 2023-06-21 https://uodo.gov.pl/decyzje/DOKE.561.1.2023
T. sp. z o. o. (z branży sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach) 4 300 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 (1) a) i e) RODO 2023-06-02 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.38.2022
P. Sp. z o.o. (z branży ochroniarskiej) 2 300 EURO Art. 24 (1) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1 i 2) RODO, Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1 i 2) RODO 2023-05-31 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.37.2022
G. Sp. z o.o. (z branży zarządzania nieruchomościami) 10 600 Art. 31 RODO, Art. 58 (1) a) i e) RODO 2023-05-31 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.37.2022
Burmistrz Miasta Z. 6 700 EURO Art. 5 (1) f RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 24 (1) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1 i 2) RODO 2023-05-16 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.56.2022
Burmistrz Miasta i Gminy W. 2 200 EURO Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1 i 2) RODO 2023-05-09 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.44.2022
Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w X. 5 314 EURO Art. 5 (1) f) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1), 2 RODO 2023-04-20 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.31.2022
Prokuratura Rejonowa w G. z siedzibą w G. 4 456 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2023-03-14 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.45.2022
Spółdzielnia Mieszkaniowa 11 100 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2023-03-01 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.49.2021
Nieznana 7 200 EURO Art. 5 (1) f) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 24 (1) RODO, Art. 25 (1), (2) RODO, Art. 32 (1), (2) RODO 2023-02-08 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.50.2021
Wspólnota Mieszkaniowa 321 EURO Art. 5 (1) a) RODO, Art. 28 (1), (3), (9) RODO, Art. 33 (1) RODO Art. 34 (1), (2) RODO 2023-02-07 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.31.2021
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 6 400 EURO Art. 5 (1) f) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 24 (1) RODO, Art. 25 (1), (2) RODO, Art. 32 (1), (2) RODO 2023-01-19 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.12.2020
PIONIER (firma prawnicza) 9 600 EURO Art. 5 (1) a) RODO, Art. 6 (1) RODO, Art. 9 RODO 2022-11-30 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5112.5.2021
Mayor 1 700 EURO Art. 5 (1) f) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1), (2) RODO 2022-11-02 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.8.2022
Sułkowicki Ośrodek Kultury 530 EURO Art. 28 (1), (3), (9) RODO 2022-09-07 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.29.2022
Nieznana 1 450 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 (1) a), e) RODO 2022-08-31 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.5.2022
TIMSHEL Sp. z o.o. 6 800 EURO Art. 58 (1) e) RODO 2022-08-30 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.25.2021
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 2 120 EURO Art. 33 RODO, Art. 34 RODO 2022-07-06 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.34.2021
Główny Geodeta Kraju 12 450 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2022-07-06 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.27.2022
Esselmann Technika Pojazdowa Sp. z o.o. Sp. k. 3 500 EURO Art. 33 RODO 2022-06-06 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5110.12.2021
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych 2 100 EURO Art. 5 (1) a) RODO, Art. 6 RODO 2022-05-31 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.51.2021
Nieznana 490 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 (1) e) RODO 2022-03-23 https://www.uodo.gov.pl/pl/138/2593
Fortum Marketing and Sales Polska S.A. 1 000 000 EURO Art. 5 (1) f) RODO, Art 24 (1) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 28 (1) RODO, Art. 32 (1), (2) RODO 2022-01-19 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5130.2215.2020
PIKA Sp. z o.o. 53 000 EURO Art. 28 (3) c), f) RODO, Art. 32 (1), (2) RODO 2022-01-19 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5130.2215.2020
Santander Bank Polska S. A. 117 000 EURO Art. 34 (1) RODO 2022-01-19 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.33.2021
Politechnika Warszawska 10 000 EURO Art. 5 (1) f) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 24 (1) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1), (2) RODO 2021-12-09 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5130.2559.2020%20
Pactum Poland Sp. z o.o. 4 000 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 (1) e) RODO 2021-12-01 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.16.2021
Bank Millennium S.A. 78 000 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2021-10-14 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.16.2021
Prezes Sądu Rejonowego w Zgierzu 2 200 EURO Art. 5 (1) f) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1) b), d), (2) RODO 2021-08-13 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.22.2021
Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra 3 000 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2021-06-30 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.11.2020
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. 35 300 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2021-06-21 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.3.2021
PNP S.A. 5 050 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 (1) e) RODO 2021-04-27 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.23.2020
Cyfrowy Polsat S.A. 245 000 EURO Art. 24 (1) RODO Art. 32 (1), (2) RODO, Art. 34 (1) RODO 2021-04-22 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5130.3114.2020
Funeda Sp. z o.o. 4 900 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 (1) a), e) RODO 2021-03-19 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.25.2020
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 22 200 EURO Art. 5 (1) f) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 28 (3) RODO, Art. 32 (1), (2) RODO 2021-02-11 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5130.2024.2020
Anwara Sp. z.o.o. 4 600 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 (1) a) RODO 2021-01-15 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.16.2020
Enea S.A. 30 000 EURO Art. 33 (1) RODO 2021-01-11 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.7.2020
Nieznana 19 000 EURO Art. 34 (1), (2) RODO, Art. 58 (2) e) RODO 2021-01-05 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.11.2020
Śląski Uniwersytet Medyczny 5 500 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2021-01-05 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.6.2020
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A 18 930 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2020-12-28 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.5.2020
ID Finance Poland Sp. z o.o. 235 300 EURO Art. 5 (1) f) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1) b), d), (2) RODO 2020-12-17 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5130.1354.2020
Virgin Mobile Polska 443 000 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 RODO 2020-12-14 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5112.1.2020
Smart Cities Sp. z o.o. 2 850 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 RODO 2020-12-09 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.13.2020%20
TUiR Warta S.A. 18 850 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2020-12-09 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.5.20200
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 11 200 EURO Art. 32 RODO 2020-09-08 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/ZSO%C5%9AS.421.25.2019
Geodeta Generalny Polski 22 700 EURO Art. 5 RODO, Art. 6 RODO 2020-08-31 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5112.13.2020
Biuro Geodezji i Kartografii 22 300 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 RODO 2020-07-15 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.3.2020
East Power Sp. z o.o. 3 400 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 RODO 2020-07-10 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.1.2020
Przedsiębiorca prowadzący niepubliczny żłobek i przedszkole 1 168 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 RODO 2020-06-03 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.2.2020
Vis Consulting Sp. z o.o. 4 400 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 RODO 2020-03-09 https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.19.2019
Szkoła w Gdańsku 0 EURO Art. 5 RODO, Art. 9 RODO 2020-03-04 https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSZZS.440.768.2018 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2A2CFDE9D2
L. Sp. z o.o. 1 770 EURO Art. 5 (1) a), f) RODO 2019-11 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/942DE6198F
Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego 9 380 EURO Art. 28 RODO 2019-10-18 https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPU.421.3.2019
ClickQuickNow 47 000 EURO Art. 32 RODO 2019-10-16 https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.7.2019
Morele.net 660 000 EURO Art. 32 RODO 2019-09-10 https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.2.2019
Związek sportowy 12 950 EURO Art. 6 RODO 2019-04-25 https://uodo.gov.pl/pl/138/990 https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.440.43.2019
Bisnode Polska Sp. z o.o. 220 000 EURO Art. 14 RODO 2019-03-26 https://uodo.gov.pl/en/553/1009

Źródło danych: https://www.enforcementtracker.com/

Najwyższa i najniższa kara z tytułu naruszenia RODO w Polsce

Po upływie sześciu lat od wprowadzenia RODO na polskie firmy nałożono 74 kary na łączną kwotę 3 567 509 euro. Średnia kara w naszym kraju wynosi 52 246 euro.

Do tej pory najwyższą karę (w 2022 roku) w wysokości 4 911 732 zł (około 1 114 741 euro) nałożono na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. – spółkę zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej i paliwa gazowego. Grzywna ta przebiła głośną karę 660 000 euro zastosowaną wobec Morele.net w pierwszym roku obowiązywania RODO.

Spółka Fortum Marketing and Sales Polska została ukarana za niezastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych oraz za brak weryfikacji podmiotu przetwarzającego. Jak czytamy w raporcie GDPR Enforcement Tracker Report 2024 tło wydarzenia prezentowało się następująco:

„Naruszenie danych dotyczyło kopiowania bazy danych klientów przez nieuprawnione osoby trzecie. Do naruszenia danych doszło, gdy podmiot przetwarzający, PIKA, wprowadzał zmiany w środowisku teleinformatycznym [podmiot ten również został ukarany grzywną w wysokości 250 000 zł – wyjaśnienie nasze]. Ponieważ serwer, na którym wdrożono bazę danych, nie posiadał odpowiedniej konfiguracji zapewniającej bezpieczeństwo danych przesyłanych z nowego serwera do innych komponentów teleinformatycznych, osoby nieuprawnione skopiowały bazę danych klientów Fortum. Administrator dowiedział się o zdarzeniu nie od procesora, a od dwóch niezależnych internautów, którzy powiadomili go o posiadaniu nieuprawnionego dostępu do bazy danych.

UODO stwierdził, że Fortum nie przeprowadzało audytów, w tym inspekcji, mających na celu sprawdzenie, czy PIKA prawidłowo wywiązała się z obowiązków wynikających z RODO. Przetwarzający działał niezgodnie z ogólnie uznanymi normami ISO, a jednocześnie działał niezgodnie z postanowieniami własnej „Polityki Bezpieczeństwa”, która odwołuje się do tych standardów.

Dodatkowo UODO stwierdził, że zastosowane przez Fortum środki techniczne i organizacyjne jedynie w bardzo ograniczonym zakresie spełniają wymogi określone w art. 32 RODO. Fortum nie narzucało własnej umowy z podmiotem przetwarzającym, nie stosowało własnej praktyki wprowadzania zmian w środowisku IT w oparciu o wewnętrzne regulacje oraz nie przeprowadzało audytu podmiotu przetwarzającego w zakresie jego działań, w celu usprawnienia funkcjonowania usługi.”

Z kolei dwie najniższe przyznane grzywny to kara w wysokości 210 euro nałożona w 2024 roku na Stowarzyszenie „Maraton” z siedzibą w Gorlicach oraz 321 euro nałożona w 2023 roku na Wspólnotę Mieszkaniową (UODO nie podaje dokładnie jaka to wspólnota).

Warto zaznaczyć, że środki z kar administracyjnych stanowią dochód budżetu państwa, a nie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podsumowanie – kary z tytułu RODO dotyczą wszystkich

Prezes UODO nakłada kary niezależne od wielkości, branży czy specyfiki danej organizacji. Jeśli jakiś podmiot przetwarza dane osobowe, to nie ma żadnego znaczenia czy działa on w zakresie administracji publicznej, jest jednoosobową działalnością czy też zalicza się do firm zatrudniających po kilka tysięcy osób. Dlatego, aby uniknąć kar finansowych, każde przedsiębiorstwo powinno stosować się do obowiązujących przepisów. Tym bardziej, że wysokości kar bywają naprawdę spore, a pojedyncza może wynosić nawet 20 milionów euro…


Szukasz rozwiązań dla swojej organizacji w zakresie RODO i ochrony danych osobowych? Napisz do nas na [email protected] lub sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć.


A może chcesz wzmocnić kompetencje pracowników w tym obszarze? Przygotujemy szkolenie dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Przykładowe szkolenia znajdziesz w tym miejscu.

Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!