Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy ISO 22301

PODSTAWOWE INFORMACJE

Intensywne szkolenie ukazujące uczestnikom praktyczne aspekty i obowiązki wynikające z wdrażania i utrzymywania w organizacji systemu zarządzania ciągłością działania (SZCD) zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301:2012. W trakcie szkolenia uczestnicy zyskają wiedzę z zakresu realizacji projektu, opracowania i aktualizacji dokumentacji oraz wdrażania rozwiązań organizacyjnych w ramach głównych obszarów systemu zarządzania ciągłością działania. Szkolenie ma również zapewnić uczestnikom wiedzę w zakresie przejścia organizacji przez proces certyfikacji wdrożonego systemu zarządzania ciągłością działania na zgodność z normą ISO 22301:2012.

Istnieje możliwość wykonania szkolenia w wariancie 1-dniowym.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 2 dni

DZIEŃ 1

 • Wprowadzenie - ciągłość działania
  • Standardy dotyczące ciągłości działania i zarządzania w kryzysie
  • Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
  • Dlaczego System Zarządzania Ciągłością Działania warto wdrażać na podstawie wymagań normy ISO 22301, a nie BS 25999?
  • Różnice pomiędzy standardami BS 25999 oraz ISO 22301
  • Podejście PDCA w systemach zarządzania a cykl życia zarządzania ciągłością działania
 • Kontekst organizacji
  • Zrozumienie wymagań organizacji (kierownictwa)
  • Wymagania prawne i regulacyjne
  • Określenie zakresu SZCD
 • Przywództwo w ramach SZCD
  • Pozyskanie wsparcia i zaangażowania kierownictwa
  • Podział ról, zakresów obowiązków oraz odpowiedzialności za system w organizacji
 • Planowanie
  • Działania w zakresie postępowania z ryzykiem oraz szansami
  • Określenie celów planowania ciągłości działania i sposobu ich osiągnięcia
 • Wsparcie
  • Wprowadzenie do zadań związanych z wdrożeniem planów i systemów zarządzania ciągłością działania
  • Ogólne omówienie wymagań normy ISO 22301
  • Wybór niezbędnych zasobów
  • Zapewnienie właściwych kompetencji
  • Podnoszenie świadomości pracowników w organizacji oraz utrzymanie komunikacji
   • Opracowanie programu podnoszenia świadomości, mającego na celu skuteczną komunikację treści w zakresie zarządzania ciągłością działania do wszystkich pracowników organizacji
   • Sposoby włączenia aspektów SZCD w systemach zarządzania w organizacji
 • Wdrożenie – główne etapy
  • Działania z zakresu planowania i kontroli
  • Analiza wpływu zdarzenia na biznes (Business Impact Analysis)
   • Metody wykonania analizy BIA
   • Określenie poziomu akceptowalnych strat, niezbędnego do oceny krytyczności i priorytetów odtwarzania procesów biznesowych/ usług
   • Opracowanie listy zasobów niezbędnych do realizacji procesów biznesowych/ usług
   • Identyfikacja powiązań krytycznych procesów biznesowych/ usług z wspomagającymi zadaniami- realizowanymi przez inne jednostki w organizacji lub usługodawców zewnętrznych
  • Analiza ryzyka w zakresie przerwania krytycznych procesów/ usług
   • Omówienie najlepszych praktyk zarządzania i oceny ryzyka przedsiębiorstwa (na podstawie wymagań Normy ISO 31000 oraz ISO 31010)
   • Metody postępowania z ryzykiem

DZIEŃ 2

 • Wdrożenie - główne etapy
  • Opracowanie Strategii Ciągłości Działania
   • Ustanowienie procesu w obszarze Disaster Recovery/ ciągłości usług ICT;
  • Opracowanie procedur awaryjnych i Planu Ciągłości Działania
   • Struktura zarządzania incydentami
    • Kto powinien odpowiadać za zarządzanie incydentami, a kto za pracę po wdrożeniu Planu Ciągłości Działania
    • Przykładowe zakresy obowiązków poszczególnych ról w strukturze
   • Ostrzeganie i komunikacja
    • Budowa ścieżki eskalacji w różnych obszarach zarządzania organizacją
    • Opracowanie założeń w zakresie komunikacji kryzysowej organizacji (w tym komunikacji z mediami oraz pozostałymi zainteresowanymi stronami)
   • Plany ciągłości działania (PCD)
    • Kluczowe elementy procedury zarządzania incydentami (ocena sytuacji, aktywacja struktury zarządzania incydentami, komunikacja, podejmowanie kluczowych decyzji)
    • Struktura dokumentu głównego Planu Ciągłości Działania;
    • Struktura oraz metody opracowania procedur awaryjnych i pozostałych niezbędnych załączników Planu;
   • Czynności odtworzeniowe
  • Ćwiczenie i testowanie
   • Metody testowania systemu;
    • Sposoby zwiększenia zdolności odtworzeniowej Spółki dzięki testowaniu PCD
    • Rodzaje i sposoby wykonania testów Planu Ciągłości Działania
    • Opracowanie programu testów Planu Ciągłości Działania
  • Ocena efektywności Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
   • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
    • Ocena procedur w zakresie ciągłości działania
   • Audyt wewnętrzny
    • Zakres audytów w ramach systemu
    • Wdrożenie rejestru audytów i testów na potrzeby weryfikacji statusu wdrożenia rekomendacji dot. PCD
   • Przeglądy zarządcze
    • Zasady wykonania przeglądów zarządczych
    • Przeglądy cykliczne oraz te po incydentach i zdarzeniach, które miały wpływ na ciągłość działania organizacji (realizacja działań zapobiegawczych)
   • Doskonalenie SZCD
    • Niezgodności i działania korygujące
    • Działania związane z ciągłym doskonaleniem
     • Ciągłe doskonalenia rozwiązania w obszarze zarządzania ciągłością działania
      • Monitorowanie trendów i zagrożeń
      • Pomiar efektywności rozwiązań zapasowych
      • Możliwość skalowania rozwiązań zapasowych
    • Omówienie zasad zarządzania zmianą oraz aktualizacji dokumentacji systemu

ADRESACI SZKOLENIA

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ciągłością działania
 • Menedżerowie projektów dot. zgodności
 • Konsultanci i Koordynatorzy ds. bezpieczeństwa
 • Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni normy ISO 22301
 • Członkowie zespołu bezpieczeństwa

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane