Wdrożenie Planu Ciągłości Działania zgodnie z najlepszymi praktykami

PODSTAWOWE INFORMACJE

Ciągłość działania jest zdolnością organizacji do przewidywania i reagowania na incydenty i zakłócenia w prowadzonej działalności w celu jej kontynuowania na akceptowalnym zdefiniowanym poziomie. Zapewnianie ciągłości działania organizacji jest najpoważniejszym wyzwaniem w zarządzaniu, wiedza z tego zakresu rozwija się bardzo dynamicznie, specjaliści od tego zagadnienia są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Poznanie problematyki zarządzania zapewnianiem ciągłości działania prowadzi do zrozumienia samej istoty funkcjonowania organizacji i głównego wyzwania co do zarządzania nią.

Forma szkolenia:

 • Wykłady połączone z warsztatami
 • Zagadnienia są omawiane w formie kilkunastominutowego wykładu, po czym następują około 30-minutowe ćwiczenia
 • Ćwiczenia składają się na spójny projekt, równocześnie słuchaczom pokazywany jest projekt wzorcowy
Szkolenie może być przygotowaniem słuchaczy do certyfikowanych szkoleń z zakresu norm ISO/IEC 22301, ISO 27001, ISO 27005

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 2 DNI

 • Ciągłość działania jako istotna część rozwiązań w zakresie całościowego zarządzania bezpieczeństwem i odpornością biznesu (z ang. business resilience)
 • Zarys oraz istota zarządzania ciągłością działania
 • Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania
 • Przepisy, standardy, normy i źródła dobrych praktyk
 • Planowanie i uruchomienie projektu w obszarze zarządzania ciągłością działania
 • Zdefiniowanie kontekst zarządzania organizacją
 • Określenie celów i zakresu zarządzania ciągłością w organizacji
 • Klasyczny cykl zarządzania ciągłością działania:
  • Analiza biznesowych skutków przerwania ciągłości działania organizacji (z ang. BIA - Business Impact Analysis) - ćwiczenie
  • Ocena ryzyka w obszarze ciągłości działania - identyfikacja i ocena istotności podatności oraz zagrożeń, a także funkcjonujących zabezpieczeń - ćwiczenia
  • Strategia zarządzania ciągłością działania – ćwiczenie
  • Planowanie działań w zakresie komunikacji kryzysowej
  • Plan ciągłości działania i procedury awaryjne - ćwiczenie
  • Testy – ćwiczenie zdolności odtworzeniowej organizacji
 • Model oceny dojrzałości w obszarze zarządzania ciągłością działania
 • Zdefiniowanie wymagań w zakresie ciągłości działania w kontekście powierzonych procesów (outsourcing)
 • Określenie zasad współpracy z lokalnymi służbami zarządzania kryzysowego

Każde z podanych zagadnień jest omawiane w formie kilkunastu minutowego wykładu, po czym następuje około 30-minutowe ćwiczenie (wszystkie ćwiczenia składają się na spójny projekt, równocześnie słuchaczom pokazywany jest projekt wzorcowy).

ADRESACI SZKOLENIA

 • Specjaliści/Menedżerowie zarządzania ryzykiem
 • Specjaliści/Menedżerowie zarządzania kryzysowego
 • Specjaliści/Menedżerowie zarządzania bezpieczeństwem
 • Specjaliści/Menedżerowie zarządzania ciągłością działania w sektorach: finansowym, przemysłowym i w administracji

CELE SZKOLENIA

Zdobycie umiejętności:

 • zdefiniowania kontekstu zarządzania organizacją

 • identyfikacji procesów biznesowych oraz inwentaryzacji zasobów
 • analizy skutków przerwy w ciągłości działania organizacji
 • wyznaczania wymagań dla zarządzania ciągłością działania
 • identyfikacji i oceny itotności zagrożeń, podatności oraz skuteczności funkcjonujących zabezpieczeń
 • definiowania polityki zarządzania ciągłością działania
 • określania zakresu dokumentacji planów ciągłości działania
 • projektowania sceneriuszy zdarzeń i procedur awaryjnych
 • planowania i przygotowania organizacji do testów procedur awaryjnych

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane