Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko jest nieodłącznym elementem składowym każdego biznesu, a jego całkowita eliminacja jest niemożliwa i niepożądana. Niepewność rezultatów działań oraz konieczność zapobiegania negatywnym skutkom zagrożeń i maksymalizacji szans, powodują wzrost znaczenia systemów i planów zarządzania ryzykiem we współczesnych organizacjach. Systemy zarządzania ryzykiem pozwalają sprawniej i efektywniej realizować zadania i cele biznesowe. Ich wdrożenie związane jest z wprowadzeniem całościowego rozwiązania opartego na systematycznym podejściu do identyfikacji, kategoryzacji i optymalizacji wszystkich grup ryzyka, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo w celu budowy wartości firmy. Kompleksowe zarządzania ryzykiem jest istotnym elementem podnoszenia wartości organizacji i budowy ładu korporacyjnego.

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Ryzykiem:

  • zwiększenie odporności organizacji na zagrożenia i elastyczności w postępowaniu z ryzykiem

  • wzrost wydajności i innowacyjności pracowników

  • zwiększenie przewagi konkurencyjnej.


Zakres naszych usług/produktów obejmuje:
Wdrożenia kompleksowych programów zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa (z ang. ERM)
W przygotowaniu
Przygotowanie planów postępowania z ryzykiem
W przygotowaniu
Wdrożenia procedur, procesów i programów zarządzania ryzykiem operacyjnym
W przygotowaniu
Opracowywanie strategii biznesowych, prognoz rozwoju i oceny efektywności inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem związanego z nimi ryzyka, a także konieczności wdrożenia niezbędnych środków kontroli i bezpieczeństwa
W przygotowaniu
Projektowanie i wdrożenia metod mierzenia ryzyka (oceny prawdopodobieństwa wystąpienia i potencjału ryzyka)
W przygotowaniu
Projektowanie i wdrożenia metod mierzenia efektywności i skuteczności programów zarządzania ryzykiem
W przygotowaniu
Pełnienie funkcji Risk Officera (na zasadach outsourcingu lub body leasing)
W przygotowaniu
Audyt wdrożonych, w ramach planu postępowania z ryzykiem, środków bezpieczeństwa i kontroli
W przygotowaniu
Audyt programów ubezpieczeniowych
W przygotowaniu
Audyt poszczególnych grup ryzyka przedsiębiorstwa (w tym ryzyka: operacyjnego, zgodności z przepisami prawa, bezpieczeństwa informacji oraz systemów i infrastruktury IT, projektowego)
W przygotowaniu
Audyt zgodności wdrożonych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem z wymaganiami standardów, norm oraz obowiązujących w Polsce przepisów prawa
W przygotowaniu