Zarządzanie ciągłością działania

Celem Zarządzania Ciągłością Działania (ang. Business Continuity Management) jest przygotowanie organizacji do takiej reakcji na potencjalne negatywne zdarzenia, która umożliwi jej przetrwanie sytuacji kryzysowej i kontynuowanie działalności we wcześniej określonym zakresie oraz jak najszybszy powrót do normalnego poziomu działania. Idea zarządzania ciągłością działania polega nie tylko na określeniu usług lub procesów, które są kluczowe dla działalności organizacji i wyznaczają jej przetrwanie, ale także przeprowadzeniu oceny ryzyka i działań z nimi związanych. Organizacja powinna zidentyfikować, co jest niezbędne, by mogła kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań w przypadku materializacji ryzyka. Dzięki BCM organizacja jest w stanie rozpoznać, co należy zrobić przed wystąpieniem ewentualnego zdarzenia, by chronić swoich pracowników, teren, technologię, informacje, łańcuch dostaw, interesariuszy oraz reputację.

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania:

  • zbudowanie operacyjnej odporności organizacji na zdarzenia zewnętrzne lub wewnętrzne (uznawane za mało prawdopodobne, ale niosące olbrzymie negatywne konsekwencje), które mogą przerwać lub wstrzymać jej działalność,

  • zabezpieczenie kluczowych obszarów działalności tworzących wartość organizacji poprzez opracowanie rentownych strategii i planów ciągłości działania,

  • podjęcie w sytuacji kryzysowej skutecznych działań zapewniających ochronę życia i zdrowia pracowników, ograniczających do minimum straty finansowe i wizerunkowe.


Zakres naszych usług/produktów obejmuje:
Wdrożenia Planów Ciągłości Działania / Systemów Zarządzania Ciągłością Działania na podstawie wymagań normy ISO 22301:2012
W przygotowaniu
Opracowanie planów zarządzania kryzysowego
W przygotowaniu
Opracowanie procedur incident management
W przygotowaniu
Wykonanie od podstaw lub aktualizacja wyników analizy wpływu zdarzenia na przedsiębiorstwo (ang. Business Impact Analysis)
W przygotowaniu
Identyfikację kluczowych zasobów niezbędnych do utrzymania ciągłości działania organizacji
W przygotowaniu
Opracowanie Strategii Zarządzania Ciągłością Działania
W przygotowaniu
Opracowanie Programu podnoszenia świadomości pracowników organizacji w zakresie zarządzania ciągłością działania (w tym planu szkoleń)
W przygotowaniu
Opracowanie Programu testów procedur oraz wdrożonych rozwiązań organizacyjno- technicznych w obszarze zarządzania ciągłością działania na podstawie wytycznych dokumentu wydanego przez BSI: ‘PD 25666 Business continuity management. Guidance on exercising and testing for continuity and contingency programmes’
W przygotowaniu
Opracowanie planów i procedur awaryjnych
W przygotowaniu
Prowadzenie ćwiczeń i testów wdrożonych Planów Ciągłości Działania / Systemów Zarządzania Ciągłością Działania
W przygotowaniu
Pełnienie funkcji Business Continuity Managera (na zasadach outsourcingu lub body leasingu)
W przygotowaniu
Audyt zgodności wdrożonych Planów Ciągłości Działania z wymaganiami normy ISO 22301:2012
W przygotowaniu
Audyty ryzyka operacyjnego pod kątem utraty ciągłości działania organizacji
W przygotowaniu
Audyt zgodności wdrożonych rozwiązań organizacyjnych z wymaganiami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
W przygotowaniu
Audyt zgodności wdrożonych rozwiązań organizacyjnych z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej
W przygotowaniu
Audyt zgodności wdrożonych rozwiązań organizacyjnych z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
W przygotowaniu

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą szkoleń w obszarze zarządzania ciągłością działania, dzięki którym pracownicy Państwa organizacji zwiększą swoją wiedzę i kompetencje.