Praktyczne aspekty utrzymania, testowania, aktualizacji i podnoszenia świadomości w organizacji odnośnie planów ciągłości działania

PODSTAWOWE INFORMACJE

Intensywne szkolenie ukazujące uczestnikom praktyczne aspekty i obowiązki wynikające z wdrożenia, utrzymania Planu Ciągłości Działania zgodnie z normą BS 25999:2-2007. Dodatkowo uczestnicy zapoznani zostaną ze sposobami realizacji projektu, opracowania i aktualizacji dokumentacji oraz wdrażania rozwiązań organizacyjnych w ramach sześciu głównych obszarów SZCD.

Intensywne szkolenie ukazujące praktyczne aspekty utrzymywania i aktualizacji planów ciągłości działania w organizacji, a także ich testowania. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają również praktyczną wiedzę na temat szkoleń i programów podnoszących świadomość organizacji w zakresie planowania ciągłości działania.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 2 DNI

DZIEŃ 1

 • Wprowadzenie
  • Wdrożenie PCD na podstawie wymagań Normy BS25999
  • Podejście PDCA w systemach zarządzania, a cykl życia zarządzania ciągłością działania
 • Zasady zarządzania BCM
  • Umiejscowienie zarządzania ciągłością działania w organizacji i podział obowiązków dot. Planu Ciągłości Działania
  • Metody zaangażowania kadry zarządzającej w utrzymanie i rozwój PCD
 • Zrozumienie organizacji
 • Weryfikacja zastosowanych metod analizy BIA
  • Sposoby wykonania analizy
  • Przykłady i wyjaśnienie, jak uzgodnić poziom akceptowalnych strat, niezbędny do określenia krytyczności i priorytetów odtwarzania procesów
 • Analiza ryzyka przerwania krytycznych procesów biznesowych Spółki
  • Przykłady, na co należy zwracać uwagę podczas audytów ryzyka utraty ciągłości działania
  • Ogólna informacja nt. najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem organizacji (na podstawie wymagań Normy ISO 31000)
  • Analiza skuteczności rozwiązań w zakresie postępowania z ryzykiem
 • Sposoby dokumentowania wymagań w zakresie ciągłości działania, w tym:
  • Identyfikacja powiązań krytycznych procesów biznesowych z wspomagającymi zadaniami – realizowanymi przez inne jednostki organizacji lub usługodawców zewnętrznych
  • Budowa i aktualizacja listy zasobów niezbędnych do realizacji krytycznych procesów
 • Zdefiniowanie Strategii BCM
  • Metody oceny aktualnego stanu zabezpieczenia krytycznych procesów
  • Weryfikacja rozwiązań w zakresie zabezpieczenia zasobów niezbędnych do realizacji krytycznych procesów biznesowych (w tym harmonogram wdrożenia i kosztorys zabezpieczeń)
  • Ocena założeń dot. pracy po wdrożeniu Planu Ciągłości Działania
  • Ocena założeń dot. komunikacji kryzysowej organizacji (w tym komunikacji z mediami oraz pozostałymi interesariuszami)
 • Opracowanie i wdrożenie reakcji BCM
  • Ustanowienie Struktury Zarządzania Kryzysowego (SZK)
   • Kto powinien odpowiadać za zarządzanie incydentami, a kto za pracę po wdrożeniu Planu Ciągłości Działania (na podstawie struktury organizacyjnej
   • Przykładowe zakresy obowiązków poszczególnych jednostek SZK

DZIEŃ 2

 • Wprowadzenie: Utrzymywanie i aktualizacja planów
  • Osoby odpowiedzialne i podział obowiązków
  • Narzędzia wspomagające
  • Procedura kontroli zmiany
  • Raportowanie działań
 • Testowanie Planów Ciągłości Działania
  • Opracowanie programu oraz planów testów
  • Identyfikacja wymagań organizacji
  • Rodzaje i zasady przygotowania poszczególnych typów testu
  • Zasady oceny i raportowanie wyników
  • Monitorowanie wdrożenia rekomendacji wyników testów
 • Szkolenia i programy podnoszenia świadomości w organizacji w zakresie planowania ciągłości działania
  • Cel i zakres programu, który będzie wdrożony
  • Identyfikacja wymagań odnoście programu
  • Metoda realizacji programu
  • Typy szkoleń i klasyfikacja grup odbioru
  • Narzędzie wspomagające realizację programu
  • Alternatywne sposoby edukacji i podnoszenia świadomości

ADRESACI SZKOLENIA

 • Menedżerowie projektów dot. zgodności

 • Konsultanci bezpieczeństwa informacji

 • Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni normy ISO 27001

 • Członkowie zespołu bezpieczeństwa informacji

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane